Publiczna Szkoła Podstawowa

MISJA:

Jesteśmy szkołą:

 • Wyposażającą naszych uczniów w wiedzę i umiejętności, przygotowującą uczniów do dalszej nauki .
 • Promującą zdrowy styl życia, a zatem preferującą życie bez nałogów, prawidłowe odżywianie, uprawianie sportu i rekreacji na świeżym powietrzu.
 • Wzmacniającą poczucie tożsamości i wspólnoty narodowej, umożliwiającą uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej, dbającą o czystość mowy ojczystej i kulturę języka.
 • Wspierającą twórcze działania i inicjatywy uczniów.
 • Dbającą o wysoką jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej, zatrudniającą dobrze przygotowanych nauczycieli z bogatym doświadczeniem pedagogicznym, świadomych zróżnicowanych potrzeb dzieci, przestrzegających zasad etyki zawodowej, stosujących zarówno sprawdzone, jak i nowe metody edukacji.
 • Umożliwiającą wzrastanie w duchu tolerancji oraz poczuciu szacunku do siebie i innych.
 • Kształtującą człowieka wrażliwego, gotowego do bezinteresownej pomocy, pozytywnie nastawionego
  do świata i ludzi.
 • Troszczącą się o rozwój zainteresowań dzieci i organizację ich czasu wolnego.
 • Uwzględniającą w planowaniu pracy opinie rodziców i uczniów oraz ich oczekiwania.
 • Podejmującą działania na rzecz społeczności lokalnej.

WIZJA:

Absolwent naszej szkoły jest:

 • Mądry życiowo, odpowiedzialny za to co mówi, robi, swoje decyzje i w relacji z drugim człowiekiem.
 • Twórczy – podejmujący działania przedsiębiorcze, zaradny dla siebie i innych, ale nie kosztem innych.
 • Umie komunikować się, posiada zdolność uważnego słuchania i mówienia. Respektuje normy i zasady współżycia społecznego.
 • Tolerancyjny – respektuje odmienność i inność drugiego człowieka, jest wyrozumiały.
 • Kulturalny – z szacunkiem odnosi się do innych ludzi.
 • Wrażliwy – widzi problemy innych, stara się bezinteresownie pomagać.
 • Pozytywnie nastawiony do świata i ludzi.
 • Umie sobie radzić w trudnych sytuacjach, akceptuje i naśladuje pozytywne wzorce zachowania.
 • Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy.
 • Posiada umiejętność bycia z „naturą”, docenia wartość przyrody dla człowieka.
 • Preferuje zdrowy styl życia.