Monitoring

Zarządzenie Nr 2/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu
z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu

Na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Pracowników Szkoły zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz
z załącznikami.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii
Sczanieckiej w Szczańcu z dnia 17.02.2020 r.

R E G U L A M I N
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu

§ 1
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, przebieralni.
3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.
4. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu, zwana dalej Szkołą.

§ 2
Celem instalacji monitoringu jest:
zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
ochrona mienia Szkoły,

§ 3
System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestrator, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratora.
Szkoła posiada monitoring wewnętrzny oraz monitoring zewnętrzny
Kamery monitoringu rozlokowane są i obejmują następujące miejsca:
Części wewnętrznej budynku, 7 kamer:
Korytarz górny – 1
Korytarz dolny – 3
Korytarz przy szatni (piwnica) -1
Stołówka – 2
Część zewnętrzna budynku, 6 kamer:
Parking i wejście do kuchni – 1
Podwórko I – 1
Podwórko II – 1
Ulica przy wejściu na teren szkoły – 1
Plac – obejmujący wejścia boczne do szkoły – 2

Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są:
Dyrektor Szkoły,
Upoważniony nauczyciel,
Sekretarka Szkoły.

§ 4
Monitoring funkcjonuje całodobowo pracy Szkoły.
Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 5
Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.
Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Udostępnienie nagrań z monitoringu jest możliwe organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania tj. w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie nagrań na rzecz podmiotów uprawnionych następuje po uprzednim poinformowaniu Administratora.
Udostępniając nagranie podmiotom wskazanym w ust. 4 Administrator sporządza protokół przekazania nagrań z monitoringu.
Osoba fizyczna lub inny podmiot prawa prywatnego (dalej jako „osoba zainteresowana”) zainteresowany zabezpieczeniem zapisu nagrań monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania sądowego lub z innych istotnych dla niej powodów, może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem o sporządzenie kopii nagrania lub innego jego zabezpieczenia, wskazując datę, a także czas i miejsce zdarzenia. Poza zabezpieczaniem nagrania z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim, nagranie takie może zostać udostępnione osobie zainteresowanej jedynie do wglądu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Administratora w przypadku uznania o słuszności udostępnienia zarejestrowanego obrazu, lub w przypadku jego nieobecności przez Sekretarkę Szkoły.
Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania lub przekazana wyłącznie uprawnionym podmiotom, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.
W przypadku bezczynności podmiotów uprawnionych do uzyskania nagrań z monitoringu, Administrator może zwrócić się pisemnie do osoby zainteresowanej lub podmiotu, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu na rzecz którego dokonano zabezpieczenia nagrań, w celu ustalenia dalszych czynności.
Zapis z monitoringu wydawany jest podmiotom, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, za pokwitowaniem.
Dane z monitoringu zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej
i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

§ 6
Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.

§ 7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej (adres: 66-225 Szczaniec,
ul. Szkolna 2, tel. (68) 341 02 18, e-mail:szczaniec.szkola@wp.pl).
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły oraz ochrony mienia Szkoły, tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym, (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO) w zw. z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia nagrania, natomiast w przypadku, w którym nagrania obrazu z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub przekazania nagrania upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa podmiotom.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu systemów informatycznych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Załącznik nr 2 Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Wzór oświadczenia
dotyczącego monitorowania
Ja, ____________________________ (imię i nazwisko pracownika/osoby świadczącej pracę z innego tytułu) wykonujący pracę na stanowisku ____________________________ (określić stanowisko) w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej(adres: 66-225 Szczaniec, ul. Szkolna 2) przyjmuję do wiadomości, że u mojego pracodawcy stosowany jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły oraz ochrony mienia Szkoły.

_____________________________________________
(imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia)