Historia szkoły

 Z kart historii szkoły

Rok 1945 otwiera nową kartę w historii Szczańca, zapisaną przez ludność polską przybyłą z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej i innych regionów naszego kraju.

Pierwszymi mieszkańcami Szczańca byli Polacy, którzy pracowali u Niemców: Wojciech Cieśliński, Szczepan Modrzyk, Jan Tobys, Franciszek Witkowski. W kwietniu 1945 r. przybyli pierwsi repatrianci: trzy rodziny Rybczyńskich i Jan Baranowski.

Szkoła Podstawowa w Szczańcu, jak wiele innych szkół, rozpoczynała swoją działalność w trudnej rzeczywistości powojennej. W budynku szkolnym mieściła się Wojskowa Komendantura Radziecka. Pierwszym nauczycielem i organizatorem szkoły był Józef Lupa. Zajęcia lekcyjne rozpoczęto 17 września 1945 roku, a kierownikiem szkoły został Paweł Korszowski. Ze względu na brak dostępu do budynku szkolnego zajęcia lekcyjne odbywały się w salce dawnego ewangelickiego domu modlitwy. W trakcie roku szkolnego 1945/46 przybywali kolejni nauczyciele: Irena Korszowska, Genowefa Kuczowa i Stefania Żerebecka.

Pierwszy rok szkolny przebiegał w trudnych warunkach. Realia i atmosferę tamtego okresu przybliżają nam pierwsze zapiski kroniki szkolnej: „Praca w szkole była bardzo trudna, nie było sprzętu ani materiałów pisemnych (…) Przy szkole było zorganizowane dożywianie dziatwy szkolnej (…) Były czynne następujące klasy: I, II, III, IV, VI, VII”. Pierwsi nauczyciele swoją pracę, jak wynika z ich wspomnień, wykonywali bez wynagrodzenia. Źródłem ich utrzymania były dary przynoszone przez rodziców uczniów.

Rok szkolny 1946/47 rozpoczął się 3 września. Nastąpiły wówczas zmiany w składzie „personelu nauczycielskiego”. Obowiązki kierownika szkoły pełnił Stanisław Adwent, nauczycielami byli: Maria Adwent, Genowefa Kuczowa, Stefania Żerebecka, a od 1 października Kazimierz Dorożyński.

W pierwszych latach nauka odbywała się na poziomie kl. I – VII w trybie normalnym i przyśpieszonym, natomiast w okresie zimowym organizowano Kursy Oświaty i Kształcenia Dorosłych. Z każdym rokiem wzbogacało się życie szkoły. Kroniki odnotowują liczne imprezy kulturalne, np. Jasełka, obchody rocznic, m.in. Powstania Listopadowego, Konstytucji 3 Maja i pierwsze wycieczki. Wzmiankują one również o działalności kółek amatorskich i chóru szkolnego, a nawet o wydarzeniu z 8 czerwca 1948 roku, kiedy to „dzieci brały czynny udział w szukaniu stonki, której nie znaleziono”.

W roku 1949/50 kierownikiem szkoły został Kazimierz Dorożyński, który funkcję tę pełnił przez wiele lat. Na lata 60-te przypadł pierwszy etap rozbudowy szkoły. W roku szkolnym 1961/62 zostało oddane do użytku dobudowane piętro w południowej części budynku, szkoła dysponowała wówczas 6 izbami lekcyjnymi i pracownią zajęć praktyczno- technicznych. W tym okresie rozwinęła się na szerszą skalę turystyka. Działalność rozpoczęła Spółdzielnia Uczniowska, aktywnie pracowało koło PCK.

W latach 60-tych szkoła prowadziła korespondencję z Marią Dąbrowską – słynną pisarką, redakcją „Płomyka”, „Płomyczka” i Polskim Radiem. Począwszy od lat 60-tych szkoła uczestniczyła w konkursach wyłaniających uzdolnionych i utalentowanych uczniów. W roku 1965 wydłużono obowiązek szkolny i wprowadzono klasę VIII. W grudniu 1972 r. nastąpiła reorganizacja Szkoły Podstawowej w Myszęcinie, w wyniku której uczniowie klas VII i VIII przybyli do szczanieckiej szkoły. W roku szkolnym 1973/74 po reorganizacji oświaty w kraju, szkoła stała się Zbiorczą Szkołą Gminną, a jej dyrektor – Franciszek Perz -zarządzał wszystkimi placówkami w gminie. W tym też roku w poczet społeczności szkolnej zostali włączeni uczniowie klas V-VIII, a od września 1976 r. klasy IV, z Myszęcina i Dąbrówki Małej.

Wraz ze wzrostem liczby dzieci warunki lokalowe stawały się coraz bardziej uciążliwe i kłopotliwe. Dojeżdżającym uczniom należało zorganizować dożywianie. Stołówka mieściła się w Zakładzie Rolnym, a następnie w adaptowanym pomieszczeniu Urzędu Gminy. Niedostateczna ilość sal lekcyjnych wymusiła pracę dwuzmianową. Brak było jakiegokolwiek zaplecza na pomoce dydaktyczne, biblioteka mieściła się na poddaszu, a szatnie na korytarzach. Na domiar złego odebrano szkole pracownię zajęć praktyczno – technicznych oraz jedno z dwóch podwórek szkolnych. Kiedy tworzono Zbiorczą Szkołę Gminną, ówczesne władze oświatowe zapewniały o budowie nowej szkoły. Jednak plan ten nigdy nie został zrealizowany, a jego namiastką stał się w latach 80-tych drugi etap rozbudowy szkoły, zapoczątkowany 8 listopada 1984 r. W tym samym roku szkoła przestała pełnić funkcję Zbiorczej Szkoły Gminnej, ale nadal uczęszczali do niej uczniowie klas IV-VIII z Myszęcina i Dąbrówki Małej. Ta długo oczekiwana inwestycja spowodowała pełną mobilizację i duże zaangażowanie społeczności lokalnej przy pracach ziemnych, transportowych i porządkowych. Władze lokalne przyczyniły się do powstania planu inwestycyjnego i aktywnie uczestniczyły w jego realizacji.

Szkoła uzyskała nowe pomieszczenia dydaktyczne, stołówkę i wymarzoną salę gimnastyczną. Przez dłuższy czas trwały jeszcze prace poprawiające estetykę i funkcjonalność pomieszczeń. Działo się to z pomocą i udziałem życzliwych szkole mieszkańców Szczańca i okolic. Poprawa warunków lokalowych sprawiła, że szkoła zaczęła jeszcze mocniej tętnić życiem. Kolorytu nabierały imprezy rekreacyjno – sportowe, turnieje klas, bale i dyskoteki.

Z biegiem lat, w wyniku reorganizacji oświaty na terenie gminy Szczaniec, do szkoły zaczęli uczęszczać uczniowie klas I-III z Dąbrówki Małej i Myszęcina.

Rok 1999/2000 był znamienny w historii oświaty w kraju, a tym samym w dziejach naszej szkoły. Od września wdrożono nową reformę oświaty, w wyniku której powołano Zespół Szkół w Szczańcu. W skład zespołu weszła Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum nr 1. Od tamtej pory do placówki szkolnej w Szczańcu uczęszczają uczniowie z Brudzewa, Dąbrówki Małej, Kiełcza, Koźminka, Nowych Karczy, Myszęcina, Ojerzyc, Opalewa, Smardzewa, Szczańca, Wilenka i Wolimirzyc.

W roku 2010 dzięki staraniom ówczesnych władz gminy, a w sposób szczególny wójta gminy Szczaniec – Ryszarda Walkowiaka, rozbudowano budynek szkolny. Od tamtej chwili do dyspozycji uczniów, oprócz sal dydaktycznych, są pracownia komputerowa i biblioteka szkolna ze stałym łączem internetowym, sala pamięci, rozbudowana sala gimnastyczna, świetlica, stołówka oraz kompleks boisk sportowych „Orlik” z placem zabaw. Obecny stan pomieszczeń szkoły to efekt zaangażowania władz gminy oraz kolejnych dyrektorów szkoły: Marii Zegar, Ryszarda Walkowiaka, Elżbiety Kurowskiej – Hoły i Jana Greczycho. Dzisiaj budynek szkolny jest nowoczesną, estetyczną placówką oświaty.

Z życia szkoły

Od początku istnienia szkoły najważniejszym jej celem było przygotowanie uczniów do kolejnych etapów edukacji. Corocznie duża ilość absolwentów podejmuje naukę w szkołach typu maturalnego, wielu cieszy się dobrą opinią. Są wśród nich tacy, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia. To nasza szkoła była pierwszym etapem ich osiągnięć. To tu zdobywali podstawy swojego wykształcenia.

Kroniki szkolne odnotowują: 1967 r. „w czerwcu odbyło się coroczne poszukiwanie przodowników nauki; I miejsce w eliminacjach powiatowych zajął uczeń klasy VIII Wojciech Goliszek, II miejsce zdobyła Leokadia Jaśkiewicz”.

W kolejnych latach odnotowano następne nazwiska. Na szczeblu wojewódzkim reprezentowali szkołę: – w konkursie polonistycznym: Dorota Gordzelewska, Przemysław Młyńczak; – recytatorskim: Jolanta Bąk, Anna Chmielowiec, Lucyna Lachowska, Bernadeta Rudawska; – historycznym: Anna Borowska, Zdzisław Ściepura, Krzysztof Zieliński, Karol Deręgowski, Krzysztof Kurzyński; – plastycznym: Genowefa Iwanowska (wyróżnienie w konkursie międzynarodowym); – matematycznym: Tomasz Kozanecki, Małgorzata Goliszek, Anna Stacewicz (tytuł laureata), Teresa Ściepura (tytuł laureata), Karol Leniec (wyróżnienie w europejskim konkursie „Kangur”); – fizycznym: Katarzyna Kozanecka; – języka rosyjskiego: Urszula Kurzyńska.

Prawie od początku istnienia szkoły od 1946 r. działała Spółdzielnia Uczniowska, która przez wiele lat osiągała znaczące miejsca na szczeblu powiatu i województwa (rok 1965 – I miejsce w województwie). Długoletnim jej opiekunem był Kazimierz Dorożyński. Jego następcami byli Piotr Ostrowski i Genowefa Rybczyńska. Oszczędności i gospodarności przez lata uczyła Szkolna Kasa Oszczędności, zajmując czołowe miejsca w konkursach na różnych szczeblach. Kolejnymi jej opiekunami byli: Stefania Żerebecka, Maria Adwent, Maria Zegar, Stanisława Omelczuk i Łucja Małek. Nad czystością w szkole i higieną osobistą uczniów czuwało koło PCK. Szczyciło się ono wieloma sukcesami, m.in.: w 1969 r. – I miejsce w kategorii szkół wiejskich w konkursie wojewódzkim z okazji 50– lecia PCK, w 1990 – wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim, w 1994 – II miejsce w skali województwa. Opiekunowie: Irena Przybylska, Irena Kaszub, Genowefa Rybczyńska, Maria Zegar, Anna Pawlik. Przez długie lata działał również Związek Harcerstwa Polskiego. Opiekunami tej organizacji byli m.in.: Marian Dobak, Irena Kaszub, Zbigniew Najda, Elżbieta Nowak, Maria i Teresa Adwent, Janina Przydacz, Elżbieta Walkowiak, Danuta Gorgiel, Urszula Hellak, Tadeusz Ziemba, Irena Jakubowicz. Uroczystości szkolne i środowiskowe uświetniały występy kółek tanecznych, teatralnych i chóru szkolnego. Prowadzili je: Marian Dobak, Łucja Małek, Aniela Urbaniak, Elżbieta Walkowiak, Zdzisława Wilcząb i Zbigniew Jaśkiewicz. Kulturę czytelniczą przez lata kształtowała wraz z powiększającymi się księgozbiorem biblioteka szkolna, której kolejnymi opiekunami (do 1995 roku) byli: Genowefa Kuczowa, Maria Adwent, Helena Pielichowska.

Z przepisami ruchu drogowego zapoznawano uczniów na zajęciach szkolnego koła Ligi Obrony Kraju pod opieką Tadeusza Ziemby i Ryszarda Walkowiaka. Do wyróżniających się uczniów należeli: Karol Kozak, Andrzej Ostrowski, Łukasz Omelczuk, Przemysław Tobys. Zespoły uczniowskie zajmowały czołowe miejsca w rejonie, a nawet w województwie.

Swoją działalność rozpoczęła turystyka szkolna: „Dnia 25 września 1946 r. wycieczka dziatwy szkolnej z klasy V, VI, VII do Poznania, celem zwiedzenia zoologu, palmiarni i muzeum wielkopolskiego” (cyt. z kroniki szkolnej). Niezależnie od warunków i sytuacji wycieczki krajoznawcze bliższe i dalsze odbywały się w każdym roku szkolnym. W roku 1962 zostało założone kółko krajoznawczo – turystyczne „Szperacze”. Jego opiekunką była Genowefa Kuczowa, a następnie Urszula Hellak. Niewątpliwymi sukcesami szkoły w tej dziedzinie były zwycięstwa uczniów w eliminacjach powiatowych, wojewódzkich, włącznie z uczestnictwem w turniejach ogólnopolskich. Wśród uczniów, którzy odnosili sukcesy – niektórzy wielokrotnie – byli: Piotr Goliszek, Danuta Maciejewska, a także: Anna Plewak, Krystyna Maciejewska, Janusz Zięta, Henryk Prałat, Tomasz Jastrząb, Janusz Kręczyński, Wojciech Goliszek, Stanisław Pietraszkiewicz, Danuta Klepacka, Leszek Pytel, Halina Kręczyńska, Antoni Balcerzak, Marek Wiśniewski, Danuta Baranowska, Irena Cieślińska.

Prekursorem modnej dzisiaj ekologii już w latach 50-tych było szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody, którego kolejnymi opiekunami byli: Genowefa Kuczowa, Janina Przydacz, Danuta Gorgiel. Podobnie jak w innych dziedzinach, tak i w dziedzinie ekologii, uczniowie uczestniczyli w konkursach. Na szczeblu wojewódzkim szkołę reprezentowali: Dariusz Kowalik, Dorota Małek, Radosław Winnik, a w zmaganiach rejonowych z powodzeniem uczestniczyli: Sławomir Bąk, Aneta Kołodziejczyk, Marzena Majda, Przemysław Młyńczak, Lidia Pluskota, Magdalena Starzyńska, Kinga Tkaczuk, Magdalena Wozińska, Leszek Wrocławski. Koło LOP było inicjatorem wielu poczynań mających na celu ochronę przyrody. Od 1993 roku szkoła uczestniczy w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”.

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia sportowe były zawsze lubiane przez uczniów. Sport szkolny rozwijali: Józef Smycz, Janina Przydacz, Danuta Gorgiel, Piotr Ostrowski, Ryszard Walkowiak, Piotr Skrzypek. Sportowe imię szkoły na szczeblu wojewódzkim rozsławiali:
– w lekkoatletyce: Magdalena Baczewska, Tomasz Bejma, Romuald Bejma, Krzysztof Dobrowolski, Karolina Dudek, Andrzej Karwacki, Ryszard Palczak, Wojciech Podemski, Zbigniew Tomczak, Zbigniew Szymkiewicz, Magdalena Wozińska;
– w tenisie stołowym: Daniel Kaczmarek, Grzegorz Siedlecki;
– w piłce nożnej: Wojciech Podemski (reprezentacja makroregionu dolnośląskiego); w kadrze wojewódzkiej znaleźli się: Piotr Ambroży, Grzegorz Pokrywczyński, Marek Przybysz, Paweł Twardowski, Adrian Walkowiak.

W 50-letniej historii szczanieckiej szkoły wymieniono niewiele nazwisk, mimo że wielu zasłużyło na powszechny szacunek i uznanie. Pozostaną oni w żywej pamięci absolwentów, koleżanek i kolegów oraz mieszkańców naszego środowiska.

Przez kolejne lata swojego istnienia (1995 – 2015) szkoła kultywowała tradycje i rozwijała się na różnych płaszczyznach. Uczniowie naszej placówki godnie reprezentowali, i nadal reprezentują, gminę Szczaniec, biorąc udział w konkursach przedmiotowych, literackich, recytatorskich, plastycznych, historycznych, przyrodniczych, w zawodach sportowych: lekkoatletycznych oraz turniejach piłki nożnej i unihokeja, w konkursie „Kangur Matematyczny”. W wymienionych dziedzinach nasi wychowankowie zmagali się na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, rejonowym oraz ogólnopolskim.

Kroniki odnotowują następujące nazwiska: 1997/1998: Karolina Śmietana (udział w Małej Olimpiadzie Biologicznej w Zielonej Górze); 1999/2000: Mateusz Wójcik (Wojewódzki Konkurs Ornitologiczny – I miejsce, V Regionalny Konkurs Ornitologiczny – I miejsce, XVIII Lubuski Konkurs Przyrodniczy – II miejsce, udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Młodzież przeciw uzależnieniom” wyróżnienie), Mariusz Walaszek (Powiatowe Zawody LA – rzut piłeczką palantową – I miejsce); 2000/2001: Mariusz Marciniak (Powiatowe Zawody LA – I miejsce pchnięcie kulą), Monika Karkowska (Konkurs Literacki „Mała Ojczyzna moich dziadków” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz ODN w Zielonej Górze – III miejsce), Piotr Sadowski (finał wojewódzko zawodów LA – III miejsce w skoku w dal), Joanna Tomczak – (uczestniczyła w Wojewódzkim Lubuskim Konkursie Recytatorskim), 2001/2002: Damian Marciniak (bardzo dobry wynik w Międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny), Magdalena Elert (laureatka III Lubuskiego Konkursu Literacko-Plastycznego), drużyna w składzie: Mateusz Wójcik, Karol Kwiecień, Paulina Rokicka (XX Lubuski Konkurs Przyrodniczy – I miejsce), Mateusz Wójcik (XX Lubuski Konkurs Przyrodniczy – I miejsce indywidualnie, Regionalny Konkurs Przyrodniczy – I miejsce, Ponadregionalny Konkurs Przyrodniczy – III miejsce, udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Młodzież przeciw uzależnieniom”), Agata Smołuch, Aleksandra Pawlik, Jagoda Piątek (wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny – wyróżnienia), Karolina Błaszczyk, Małgorzata Plewak (Lubuski Konkurs Recytatorski – udział w eliminacjach wojewódzkich), drużyna w składzie: Nikodem Kardzis, Paweł Dudek, Łukasz Dudek (Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – I miejsce), Nikodem Kardzis (Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – I miejsce indywidualnie), Paweł Dudek (Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – II miejsce indywidualnie), Łukasz Dudek (Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – III miejsce indywidualnie), Nikodem Kardzis (Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – III miejsce), Paweł Dudek (Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – IV miejsce), Łukasz Dudek (Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – IV miejsce), Krzysztof Kwiatkowski (laureat konkursu Wiolinowe Spotkania i udział w Lubuskim Konkursie Talentów Złota Nutka 2002), drużyna SP (Turniej Eliminacyjny Piłki Nożnej COCA-COLA CUP 2002 – I miejsce), Marcin Pietrzak (Powiatowe Zawody LA – I miejsce w biegu na 300 m), Piotr Sadowski (Lubuska Olimpiada Młodzieży LA – I miejsce w biegu na 600 m, Zawody w Biegach Przełajowych Trzciel 2002 – I miejsce, Biegi Przełajowe Makroregionu Dolnośląskiego – IV miejsce, Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych – 59. miejsce), Grzegorz Jędrasiak (udział w wojewódzkich zawodach LA – bieg na 1000 m.) Bartłomiej Baranowski (Złota Nutka 2001 – wyróżnienie), Mateusz Wójcik (V Regionalny Konkurs Ornitologiczny – I miejsce, XX Lubuski Konkurs Przyrodniczy – udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Młodzież przeciw uzależnieniom”); 2002/2003: klasa I Gimnazjum (udział w Telewizyjnym Turnieju Krzyżówka Trzynastolatków – I miejsce), Zespół Szkół w Szczańcu (laureat III miejsca w Wojewódzkim Etapie Konkursu Ferie na sportowo kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo), drużyna w składzie: Paulina Rokicka, Peter Szałatkiewicz, Karol Kwiecień (Konkurs Przyrodniczy „Ptaki Polski” – I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i udział w konkursie międzywojewódzkim), Karol Kwiecień (Konkurs Przyrodniczy „Ptaki Polski” – II miejsce indywidualnie w eliminacjach międzywojewódzkich, XXI Lubuski Konkurs Przyrodniczy – VIII miejsce), SP drużyna w składzie: Daniel Karwacki, Dawid Kurek, Arkadiusz Strzelczyk, Grzegorz Szemberski, Tomasz Lewandowski, Przemysław Woźniak, Karol Bartecki, Klaudiusz Marciniak, Marcin Darabasz, Tomasz Wasielewski i drużyna gimnazjum w składzie: Mariusz Nowacki, Mateusz Rajszczak, Jacek Smołuch, Sebastian Gaweł, Łukasz Szklarz, Adam Płócienniczak, Damian Marciniak, Marcin Chłąd, Paweł Sieńkowski, Peter Szałatkiewicz (udział w Finale Wojewódzkim COCA-COLA CUP 2003), Przemysław Woźniak (Lubuska Olimpiada Młodzieży w Zielonej Górze – II miejsce w biegu na 600 m), drużyna w składzie: Paulina Paszkiewicz i Emilia Paszkiewicz (Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt – I miejsce), Paweł Tworkowski (Wojewódzkie Zawody LA – skok w dal), Mariusz Nowacki (Wojewódzkie Zawody LA – bieg na 600 m), Mirosław Marcinkowski (Wojewódzkie Zawody LA – pchnięcie kulą), drużyna w składzie: Karolina Kopacz, Michał Kopacz, Krzysztof Doering, Piotr Walaszek (Lubuska Olimpiada Młodzieży 2003 w szachach szkół gimnazjalnych – VIII miejsce w zawodach rejonowych), Michał Kopacz (Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z matematyki – X miejsce w etapie wojewódzkim, Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny – wyróżnienie), Krzysztof Doering (Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny – wyróżnienie), Adam Walkowiak (Konkurs Przyrodniczy – VI miejsce w finale wojewódzkim), Kacper Bułajewski (udział w Lubuskim Młodzieżowym Festiwalu Piosenki w Zielonej Górze); 2003/2004: Dominika Olczak (Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego – udział w etapie wojewódzkim), Magdalena Elert (Lubuski Konkurs Recytatorski – udział w eliminacjach wojewódzkich), drużyna Gimnazjum (Powiatowy Turniej Szachowy – I miejsce), drużyna w składzie: Marcin Chłąd, Paweł Darabasz, Sebastian Gaweł, Arkadiusz Paszkiewicz, Mateusz Rajszczak, Jacek Smołuch, Peter Szałatkiewicz (Finał Wojewódzki COCA-COLA CUP 2004), drużyna w składzie: Karolina Kopacz, Sebastian Gaweł, Przemysław Nowak, Damian Marciniak (Lubuska Olimpiada Młodzieży 2004 w szachach szkół gimnazjalnych – VI miejsce w zawodach rejonowych), Karolina Kopacz (Grand Prix Powiatu Świebodzin w szachach – I miejsce); 2004/2005: drużyna w składzie: Sebastian Gaweł, Krzysztof Dreszer, Przemysław Nowak, Patryk Błażków (Grand Prix Powiatu Świebodzin w szachach – I miejsce), Monika Sołtysik (Grand Prix Powiatu Świebodzin w szachach – I miejsce), Barbara Dreszer, Emilia Paszkiewicz (udział w finale wojewódzkim Tenisa Stołowego); 2005/2006: Aneta Palczak, Michał Mikoś (Wojewódzki Konkurs Plastyczny – wyróżnienia), Emilia Bartelska (Grand Prix Powiatu Świebodzin w szachach – I miejsce); 2008/2009: Malwina Stadnicka (Wojewódzkie Zawody LA – bieg na 600 m – III miejsce), Szymon Skałecki (Wojewódzkie Zawody LA – biegi przełajowe – VI miejsce), 2009/2010: Marta Tusińska (Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego – laureatka na szczeblu wojewódzkim), 2011/2012: Marek Walkowiak (udział w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w pchnięciu kulą), Damian Iwaszkiewicz (powiatowe zawody LA – laureat biegu przełajowego) 2012/2013: drużyna w składzie: Oskar Muller, Piotr Marchut, Robert Kubala, Marek Walkowiak, Mateusz Bursztyn, Patryk Ratajczak, Jakub Fleszer, Adam Mikołajczyk (Finał Wojewódzki COCA-COLA CUP 2013 – II miejsce i awans do ćwierćfinału), Karolina Lewandowska (Konkurs plastyczny „Dbam o piękno mego domu – Ziemi. Woda jako dar życia” – wyróżnienie w etapie wojewódzkim), Julia Wolska (Konkurs plastyczny „Dbam o piękno mego domu – Ziemi. Woda jako dar życia” – wyróżnienie w etapie wojewódzkim); 2013/2014: gimnazjum drużyna dziewcząt w składzie: Natalia Jerzynek, Klaudia Gryska, Agata Marchut, Karolina Olender, Anna Kozłowska, Kamila Rybczyńska, Sylwia Derda, Natalia Błaszkiewicz, Iza Sołęga, Iwona Palczak i drużyna chłopców w składzie: Mikołaj Tadych, Paweł Ratajczyk, Kamil Waligóra, Piotr Marchut, Maciej Jerzynek, Michał Darabasz, Mateusz Bursztyn, Patryk Ratajczyk (udział Finale Wojewódzkim COCA-COLA CUP 2014), Schola – zespół wokalny: Karolina Torchała, Julita Koral, Weronika Węgrowska, Anita Adamska (XI Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijnej w Świebodzinie – I miejsce), Weronika Węgrowska (XI Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijnej w Świebodzinie III miejsce indywidualnie w recytacji), Schola – zespół wokalny: Karolina Torchała, Julita Koral, Weronika Węgrowska, Anita Adamska, Karolina Migoń, Gabriela Borkowska, Kinga Garbowska (udział w eliminacjach XX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie – wyróżnienie), Katarzyna Tomczak (Lubuska Gimnazjada Młodzieży – I miejsce w biegu na 300 m i awans do finału wojewódzkiego), Maksymilian Dreger (Lubuska Gimnazjada Młodzieży – I miejsce w pchnięciu kulą i awans do finału wojewódzkiego), Kamil Waligóra (Lubuska Gimnazjada Młodzieży – II miejsce w biegu na 600 m i awans do finału wojewódzkiego), Mikołaj Wolski (Lubuska Gimnazjada Młodzieży – IV miejsce w pchnięciu kulą i awans do finału wojewódzkiego), gimnazjum drużyna w składzie: Sylwia Derda, Klaudia Gryska, Natalia Jerzynek, Anna Kozłowska, Agata Marchut, Karolina Olender, Kamila Rybczyńska, Katarzyna Tomczak, Agata Waligóra w piłce nożnej (Lubuska Olimpiada Młodzieży w piłce nożnej – finał wojewódzki – V miejsce), Roman Krym (zawody w biegach przełajowych X miejsce i udział w finale wojewódzkim), Aleksandra Wodka (zawody w biegach przełajowych VII miejsce i udział w finale wojewódzkim), Kamil Waligóra (zawody w biegach przełajowych V miejsce i udział w finale wojewódzkim), Sandra Stacewicz (Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego – finalistka etapu wojewódzkiego), Marek Rokicki (XXII Lubuski Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów – finalista etapu wojewódzkiego); 2014/2015: Mikołaj Wolski (Lubuska Gimnazjada Młodzieży – I miejsce w pchnięciu kulą i awans do finału wojewódzkiego), Kamil Waligóra (Lubuska Gimnazjada Młodzieży – II miejsce w biegu na 600 m i awans do finału wojewódzkiego), Wojciech Skarbek-Borowski (Lubuska Gimnazjada Młodzieży – III miejsce w biegu na 1000 m i awans do finału wojewódzkiego), Rafał Zapotoczny (Lubuska Gimnazjada Młodzieży – III miejsce w biegu na 2000 m i awans do finału wojewódzkiego), Patrycja Libera (Konkurs plastyczny „Dbam o piękno mego domu – Ziemi. Woda jako dar życia” – wyróżnienie w etapie wojewódzkim), Izabela Sołęga (Konkurs plastyczny „Dbam o piękno mego domu – Ziemi. Woda jako dar życia” – wyróżnienie w etapie wojewódzkim), Weronika Węgrowska (laureatka konkursu literackiego „Historia Pamięcią Pisana”), Jagoda Kiełbasa (laureatka konkursu literackiego „Historia Pamięcią Pisana”).

Spośród wyróżniających się piłkarzy do kadry wojewódzkiej zakwalifikowali się Patryk Nydza, Maciej Miziński oraz Piotr Smołuch. Piotr Smołuch był pierwszym bramkarzem reprezentacji Polski rocznik ’95, a obecnie jest zawodnikiem Zagłębia Lubin.

Imprezy szkolne i środowiskowe, podczas których występują uczniowie naszej szkoły, cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy Szczaniec. W szkole odbywało i nadal odbywa się wiele uroczystości. Pamiętamy o rocznicach ważnych wydarzeń historycznych, a ich przygotowaniem na przestrzeni ostatnich lat zajmowali się Wojciech Pawlik, Anna Pawlik, Krystyna Walkowiak, Aldona Pokrywczyńska, Anna Białasik. Organizujemy festyny o charakterze rodzinnym. Bierzemy udział w imprezach środowiskowych, np. w Dniach Ziemi Szczanieckiej, dożynkach. Programy artystyczne na te uroczystości przygotowywali Krystyna Walkowiak, Aldona Pokrywczyńska, Jarosław Prążyński. Uczestniczymy w wydarzeniach sportowych, które cieszyły i cieszą się dużą popularnością dzięki nauczycielom wychowania fizycznego Ryszardowi Walkowiakowi, Piotrowi Skrzypkowi, Małgorzacie Czajkowskiej, Jackowi Melnykowi.

W życiu szkolnym ważne miejsce zajmuje teatr. W kalendarzu na stałe zagościły jasełka oraz inne spektakle o tematyce religijnej, przedstawienia teatralne i inscenizacje okolicznościowe przygotowywane na przykład z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Matki, Tygodnia Ekologicznego, Dni Ziemi Szczanieckiej, zakończenia roku szkolnego. Bierzemy udział w koncertach profilaktycznych oraz koncertach Filharmonii Zielonogórskiej. Ponadto uczniowie mają okazję uczestniczyć w Tygodniu Języków Obcych, Tygodniu z Matematyką, zabawach andrzejkowych, balach karnawałowych, zawodach i turniejach sportowych oraz festynach rodzinnych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Nasi wychowankowie poznają swój kraj, corocznie biorąc udział w biwakach, wycieczkach rowerowych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych do różnych miejscowości w Polsce. Od wielu lat zaszczepiamy w dzieciach miłość do naszej Małej Ojczyzny i duży nacisk kładziemy na poznawanie najbliższych okolic. Wieloletnia nauczycielka naszej szkoły, Maria Młyńczak, jest autorką programu edukacji regionalnej dla klas I-III „Moja Mała Ojczyzna Gmina Szczaniec”, a od 2002 roku stałą pozycją programu wychowawczego szkoły jest wycieczka regionalna po terenie naszej gminy dla klas I Gimnazjum. Inicjatorką wypraw, podczas których uczniowie zwiedzają najciekawsze miejsca i zabytki naszej Małej Ojczyzny, jest Urszula Hellak – nauczycielka geografii. Celem tej wycieczki jest poznanie wszystkich miejscowości gminy Szczaniec. Młodzi ludzie uczą się historii Ziemi Szczanieckiej, samodzielnie przygotowując materiały na temat swoich miejscowości oraz różnych obiektów, które się w nich znajdują. W dniu wycieczki pełnią funkcję przewodników po gminie Szczaniec.

W roku szkolnym 1997/1998 Szkoła Podstawowa w Szczańcu po raz pierwszy została przyjęta do Zielonogórskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Następnie na listę Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie został wpisany Zespół Szkół w Szczańcu. Od tego czasu wśród uroczystości szkolnych zagościły również imprezy promujące aktywny wypoczynek, zdrowe odżywianie oraz szeroko rozumianą profilaktykę zdrowotną, np.: „Dzień Zdrowego Śniadania”, „Owocowy Dzień”, „Serowe Śniadanie”, akcje: „Jemy po to, aby żyć!”, „Wypowiadamy wojnę próchnicy”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Klub bezpiecznego Puchatka”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Trzymaj formę”. Organizowane są festyny rodzinne, np. „Zdrowy styl życia”, „Aktywna forma wypoczynku, to zdrowy wypoczynek”. Szkoła posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Wśród propagatorek zdrowego stylu życia znalazły się Krystyna Walkowiak, Maria Pochyły, Urszula Kaczanowska, Małgorzata Czajkowska.

Młodzież pod przewodnictwem nauczycieli angażuje się w walkę z zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w pomoc innym. Uczniowie poznają znaczenie przyrody w życiu człowieka podczas Tygodni Ekologicznych, które każdego roku poruszają inną tematykę, np.: „Mój świat jest EKO”, „Woda dla życia”. W szkole odbywają się także debaty społeczne, np.: „Dzieciństwo bez przemocy”, „Alkohol kradnie wolność” oraz kampanie antynikotynowe i antynarkotykowe. Młodzi ludzie biorą udział w zajęciach i marszobiegach z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z AIDS, spotykają się ze znanymi ludźmi i organizują akcje charytatywne. Od 2012 roku w szkole działa Szkolne Koło Wolontariuszy „MocnoPomocni”. Wolontariusze biorą udział w zbiórkach żywności, opiekują się bezdomnymi zwierzętami ze schroniska „Azyl na Koziej”, współpracują z Zespołem Opieki Leczniczej w Świebodzinie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczańcu, zbierają fundusze dla potrzebujących.

W 2003 roku zapoczątkowano współpracę naszej szkoły z Gimnazjum im. Goethe’go w Pritzwalku, a jej inicjatorami byli Beata Amrogowicz, Ryszard Walkowiak oraz Krystyna Walkowiak. W ramach tej współpracy uczniowie uczestniczyli w wymianie szkolnej, która dała im możliwość zetknięcia się na żywo z językiem niemieckim. Młodzież brała udział w wycieczkach, biwakach, zajęciach edukacyjnych, kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych.

W szkole działają różne organizacje i koła zainteresowań, m.in.: Samorząd Uczniowski (opiekunowie Maria Wróblewska, Gabriela Białonowicz, Jacek Melnyk), Koło Teatralne (prowadząca Aldona Pokrywczyńska), „Szczanieckie fleciki” (założyciel Jarosław Prążyński), Aktyw biblioteczny (opiekun Jolanta Karcz), Szkolna Agencja Informacji Zawodowej (Krystyna Piątek), Szkolne Koło Wolontariuszy „MocnoPomocni” (opiekun Krystyna Piątek). Pomagają one rozwijać zainteresowania uczniów, uczą aktywnego spędzania czasu wolnego.

W latach 2006 – 2011 dzięki grupie nauczycieli (Beacie Amrogowicz, Krystynie Walkowiak, Marii Pochyły, Urszuli Kaczanowskiej, Aldonie Pokrywczyńskiej, Katarzynie Pisarowskiej – Mielnik, Krystynie Piątek, Annie Szymańskiej, Bogusławie Lachowskiej, Marzenie Majdzie – Pokrywczyńskiej) zaangażowanych w zdobywanie funduszy na rzecz szkoły realizowano m.in. następujące projekty unijne: „Młodzi Kolumbowie w Gminie Szczaniec”, Szkoła Marzeń – „Sięgnąć po sukces” i „Moja Mała Ojczyzna – gmina Szczaniec”, Szkoła równych szans – „Na tropach skarbu szczanieckiej przyrody”, Nowoczesna edukacja – „Pokaże mapa brudną twarz świata” i „Zawodo – Teka Młodego Człowieka”, ,,Studio Dziennikarskie Pod Lupą”, „Radosna Szkoła”. Projekty te pozwoliły wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, rozwijały zainteresowania uczniów w różnych dziedzinach i poszerzyły zakres działań szkoły.

Przez cały okres swojego istnienia, czyli 70 lat, szkoła była swoistym centrum kultury i zawsze współpracowała z innymi instytucjami, które dbały o intelektualny i duchowy rozwój mieszkańców. Dobrze układała się współpraca z SzOK-iem (dawnym GOK-iem) oraz z parafią pod wezwaniem św. Anny, gdzie pracują księża salezjanie – duchowi synowie Księdza Bosko, wielkiego wychowawcy i pedagoga, patrona młodzieży. W 2011 roku przy parafii powstała schola, w której śpiewają uczennice naszej szkoły. Jej założycielką i prowadzącą jest Aldona Pokrywczyńska. Dziewczęta uświetniają swoim śpiewem uroczystości kościelne, patriotyczne oraz szkolne. 27 grudnia 2013 roku brały udział w programie Radia Maryja Czas Wzrastania, który prowadzi absolwent naszej szkoły ks. Antoni Balcerzak sdb – obecnie redaktor Radia Maryja i Telewizji Trwam. Wraz z księdzem Antonim braliśmy również udział w nagraniu programu do Telewizji Trwam.

W progach naszej szkoły wielokrotnie podejmowaliśmy miłych i zacnych gości. Jednak wyjątkowe emocje budziły zawsze wizytacje biskupie. 24 września 2004 r. gościliśmy JE ks. biskupa Adama Dyczkowskiego, 4 maja 2010 r. – JE ks. biskupa Stefana Regmunta, a 18 maja 2015 r. – JE ks. biskupa Pawła Sochę.

Ważną datą w historii szkoły jest 30 maja 2004 roku. Tego dnia dzięki staraniom ówczesnego nauczyciela historii Wojciecha Pawlika, Anny Pawlik oraz dyrektora szkoły – Ryszarda Walkowiaka nastąpiło uroczyste otwarcie Regionalnej Sali Pamięci im. Rodu Sczanieckich, która pełni rolę ośrodka edukacji historyczno – regionalnej. Bogata ekspozycja zawiera i ukazuje:
– historię Ziemi Szczanieckiej i ludzi z nią związanych;
– 20 portretów przedstawiających członków rodu Sczanieckich;
– odlew kartusza herbowego rodu;
– szereg eksponatów muzealnych, albumów zdjęć i fotografii zebranych przez mieszkańców Ziemi Szczanieckiej;
– kopię drzewa genealogicznego rodu.

30 maja 2004 roku wśród wielu zaproszonych do naszej szkoły gości znaleźli się przedstawiciele rodu Sczanieckich, a uroczystość otwarcia Regionalnej Sali Pamięci im. Rodu Sczanieckich zbiegła się z 200. rocznicą urodzin Emilii Sczanieckiej, która od 25 lutego 2015 r. na mocy uchwały Rady Gminy Szczaniec została patronką Zespołu Szkół w Szczańcu.

Cieszymy się, że uroczystość 70 – lecia szczanieckiej szkoły zbiegła się z dniem przyjęcia imienia przez naszą placówkę, która od tej pory nosić będzie nazwę Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.

Dodaj komentarz