Publiczne Gimnazjum Nr 1

MISJA:

Jesteśmy szkołą:

 • Dbającą o wysoki poziom i profesjonalizm pracy pedagogicznej, zatrudniającą wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, przestrzegających zasad etyki zawodowej.
 • Pracującą w atmosferze odpowiedzialności uczciwości i dążenia do sukcesu, towarzyszącą uczniowi w drodze do poznania i spełnienia siebie.
 • Dbającą o współpracę nauczycieli, uczniów i rodziców.
 • Wzmacniającą poczucie tożsamości i wspólnoty narodowej, umożliwiającą uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej, dbającą o czystość mowy ojczystej i kulturę języka.
 • Współpracującą ze społecznością lokalną, gotową do wspólnych działań na rzecz Naszej Małej Ojczyzny.
 • Kształtująca człowieka wrażliwego, gotowego do bezinteresownej pomocy, pozytywnie nastawionego do świata i ludzi.
 • Szanującą prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i twórczego myślenia oraz uczącą szacunku dla siebie i innych.
 • Promującą zdrowy styl życia, a zatem preferującą życie bez nałogów, prawidłowe odżywianie, uprawianie sportu i rekreacji na świeżym powietrzu.

WIZJA:

Absolwent naszej szkoły jest:

 • Człowiekiem prawym, wrażliwym na potrzeby innych.
 • Dba o swój rozwój intelektualny. Odczuwa potrzebę korzystania z dóbr kultury.
 • Zna techniki uczenia się i umie je wykorzystywać.
 • Umie odnaleźć swoje miejsce w grupie i z nią współpracować.
 • Swobodnie komunikuje się z innymi ludźmi.
 • Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym.
 • Potrafi korzystać z technologii informatycznej.
 • Dba o środowisko naturalne, docenia wartości przyrody dla człowieka.
 • Zna swoje prawa i obowiązki, umie je egzekwować i respektować.
 • Preferuje zdrowy styl życia, jest świadomy konsekwencji uzależnień i potrafi być asertywny.
 • Odczuwa więź z najbliższym otoczeniem, czuje się współgospodarzem.
 • Zdolny do dojrzałego patriotyzmu, polegającego na przywiązaniu do narodowej tradycji, krytycyzmu w osądzie przeszłości historycznej, poczucia odpowiedzialności za losy własnej ojczyzny.
 • Rozumie i akceptuje zasady demokracji w życiu społecznym i przygotowuje się do roli dojrzałego obywatela.